เลือกภาษา:
ศูนย์การแพทย์และคลินิกเฉพาะทาง
คลินิกอายุรกรรม

คลินิกอายุรกรรม อาคาร 2 ชั้น 1

วันและเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้บริการเวลา 08.00 - 20.00 น.

__________________________

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้ารับบริการ
กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าทุกครั้ง


โทรศัพท์. 02 487 2100 ต่อ 5166, 5167

 

คลินิกอายุรกรรม เป็นคลินิกที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยที่รับการรักษาด้านอายุรกรรมทั่วไปและอายุรกรรมเฉพาะทาง สำหรับผู้ป่วยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยอายุรแพทย์ จะทำหน้าที่เป็นแพทย์ประจำตัว และที่ปรึกษาทางสุขภาพให้กับผู้ป่วย ผู้ป่วยจะได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของอายุรแพทย์ ซึ่งผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจรักษาโรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ, ความดันโลหิตสูง, โรคไขมันในเลือดสูง, โรคไต, โรคปอด,โรคหัวใจ,โรคเลือด,โรคไขข้อและรูมาติสซั่ม ,โรคติดเชื้อ ซึ่งอายุรแพทย์จะเป็นผู้สามารถตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยที่มาด้วยอาการต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีปัญหาหรือผู้สูงอายุที่ต้องการ การดูแลเป็นพิเศษ ทั้งการรักษาโรค การดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

รายชื่อแพทย์
ผศ.นพ.ชายวุฒิ สววิบูลย์

ผศ.นพ.ชายวุฒิ สววิบูลย์

ความชำนาญพิเศษ : ด้านโรคระบบหายใจ
เวลาออกตรวจ : ศุกร์ 18.00 - 20.00 น.
รศ.พญ.ณสิกาญจน์ อังคเศกวินัย

รศ.พญ.ณสิกาญจน์ อังคเศกวินัย

ความชำนาญพิเศษ : ด้านอายุรกรรม โรคติดเชื้อ
เวลาออกตรวจ : พฤหัสบดี 18.00 - 20.00 น.
พญ.สิรีธร นิมิตวิไล

พญ.สิรีธร นิมิตวิไล

ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรม โรคติดเชื้อ
เวลาออกตรวจ : อาทิตย์ 08.00 - 17.00 น. (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2,4 และ 5 ของเดือน)
พญ.ปดิวรัดา ฉัตรทอง

พญ.ปดิวรัดา ฉัตรทอง

ความชำนาญพิเศษ : ด้านอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
เวลาออกตรวจ : จันทร์ 08.00 - 17.00 น. / พุธ 13.00 - 19.00 น. / พฤหัสบดี 08.00 - 18.00 น. / ศุกร์ 08.00 - 14.00 น. / เสาร์ 08.00 - 18.00 น. / อาทิตย์ 13.00 - 17.00 น.
นพ.สมบัติ วงศ์ภัทรนนท์

นพ.สมบัติ วงศ์ภัทรนนท์

ความชำนาญพิเศษ : ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด
เวลาออกตรวจ : จันทร์, ศุกร์ 18.00 - 19.30 น.
นพ.ทองดี วสุธารา

นพ.ทองดี วสุธารา

ความชำนาญพิเศษ : ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด
เวลาออกตรวจ : อาทิตย์ 10.00 - 11.00 น. (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1,3 ของเดือน) **กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้า**
นพ.บัญญัติ วุฒิเศรษฐไพบูลย์

นพ.บัญญัติ วุฒิเศรษฐไพบูลย์

ความชำนาญพิเศษ : ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด
เวลาออกตรวจ : จันทร์,พุธ,ศุกร์,อาทิตย์ 08.00 - 12.00 น. **ออกตรวจที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 2 ชั้น 1**
นพ.วิชัย อังคเศกวินัย

นพ.วิชัย อังคเศกวินัย

ความชำนาญพิเศษ : ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด
เวลาออกตรวจ : เสาร์ 14.30 - 15.30 น. (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1,3,5 ของเดือน) **ออกตรวจที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 2 ชั้น 1**
รศ.นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล

รศ.นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านอายุรกรรม โรคระบบการหายใจ
เวลาออกตรวจ : พุธ 18.30 - 20.00 น. / อาทิตย์ 08.00 - 12.00 น.
นพ.นัฐพล ฤทธิ์ทยมัย

นพ.นัฐพล ฤทธิ์ทยมัย

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านอายุรกรรม โรคระบบการหายใจ
เวลาออกตรวจ : เสาร์ 09.00 - 12.00 น.
ผศ.นพ.สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย

ผศ.นพ.สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านอายุรกรรม โรคเลือด
เวลาออกตรวจ : เสาร์ 08.30-11.30 น. (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน)
พญ.วรรณา เปรมประวัติ

พญ.วรรณา เปรมประวัติ

ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรม โรคไต
เวลาออกตรวจ : จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น. / อาทิตย์ 09.00 1 5.00 น. (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1,3 ของเดือน)
นพ.สุเมธ สรรพวัฒน์

นพ.สุเมธ สรรพวัฒน์

ความชำนาญพิเศษ : ด้านอายุรกรรม
เวลาออกตรวจ : จันทร์ - ศุกร์ 07.00 - 16.00 น.
นพ.ภัทระ เอี่ยมกมลา

นพ.ภัทระ เอี่ยมกมลา

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านอายุรกรรม
เวลาออกตรวจ : จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น. ***เฉพาะเคสนัดหมาย***
พญ.สมฤดี ฉัตรสิริเจริญกุล

พญ.สมฤดี ฉัตรสิริเจริญกุล

ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรม เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เวลาออกตรวจ : ส. 08.00-17.00 น.
นพ.เทอดเกียรติ กังวาลวงศ์สกุล

นพ.เทอดเกียรติ กังวาลวงศ์สกุล

ความชำนาญพิเศษ : ด้านอายุรกรรม
เวลาออกตรวจ : อาทิตย์ 08.00 - 17.00 น. (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2,4 และ 5 ของเดือน)
นพ.สุทัศน์ ศรีสวัสดิ์

นพ.สุทัศน์ ศรีสวัสดิ์

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านอายุรกรรม โรคเลือด
เวลาออกตรวจ : อาทิตย์ 17.00 - 20.00 น. (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2,4 และ 5 ของเดือน)
นพ.เฉลิมพล  นิยมรัฐ

นพ.เฉลิมพล นิยมรัฐ

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านอายุรกรรม
เวลาออกตรวจ : เสาร์ 16.00 - 20.00 น. / อาทิตย์ 17.00 - 20.00 น.
พญ.ธนัชชล นิ่มปุญญกำพงษ์

พญ.ธนัชชล นิ่มปุญญกำพงษ์

ความชำนาญพิเศษ : โรคข้อและรูมาติสซั่ม
เวลาออกตรวจ : เสาร์ 09.00 - 12.00 น. (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1,3,5 ของเดือน)
นพ.ทินกร สำเร็จ

นพ.ทินกร สำเร็จ

ความชำนาญพิเศษ : โรคหัวใจ
เวลาออกตรวจ : อาทิตย์ 13.30 - 16.00 น. **ออกตรวจที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 2 ชั้น 1**
นพ.อนุภพ  จิตต์เมือง

นพ.อนุภพ จิตต์เมือง

ความชำนาญพิเศษ : โรคติดเชื้อ
เวลาออกตรวจ : จันทร์ 18.00 - 19.00 น.
นพ.ศิโรตม์  เหลืองศุภบูลย์

นพ.ศิโรตม์ เหลืองศุภบูลย์

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
เวลาออกตรวจ : จันทร์ 09.00 - 14.00 น. (สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน) / อังคาร - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น. / เสาร์ 08.00 - 14.00 น. (14.00 - 17.00 น. ออกตรวจที่คลินิกอายุรกรรม)
พญ.กาญจนา อักษรวรนารถ

พญ.กาญจนา อักษรวรนารถ

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
เวลาออกตรวจ : จันทร์ 13.00 - 17.00 น. (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1,3 และ 5 ของเดือน)
พญ.จุฬณี สังเกตชน

พญ.จุฬณี สังเกตชน

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต
เวลาออกตรวจ : พฤหัสบดี 18.00 - 20.00 น.
นพ.กัมพล ลิขสิทธิพันธุ์

นพ.กัมพล ลิขสิทธิพันธุ์

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์ทั่วไป
เวลาออกตรวจ : จันทร์,อังคาร,พุธ,ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
พญ.กฤติกา เข่งคุ้ม

พญ.กฤติกา เข่งคุ้ม

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
เวลาออกตรวจ : พุธ 17.00 - 20.00 น.
พญ.พัชรินทร์ หาญธนกุล

พญ.พัชรินทร์ หาญธนกุล

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต
เวลาออกตรวจ : จันทร์ 18.00 - 20.00 น. / อาทิตย์ 08.00 - 13.00 น. (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน)
นพ.วีรพล ทั้งไพศาล

นพ.วีรพล ทั้งไพศาล

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคไต
เวลาออกตรวจ : อังคาร 17.00 - 22.00 น. *หลัง 20.00 - 22.00 น. ออกตรวจที่เคาน์เตอร์อาคาร 1* / อาทิตย์ 08.00 - 16.00 น.(สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน) / อาทิตย์ 18.00 - 20.00 น. (สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)
นพ.อรรณพ บุญยอด

นพ.อรรณพ บุญยอด

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
เวลาออกตรวจ : อาทิตย์ 18.00 - 20.00 น. (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1,3 และ 5 ของเดือน)
นพ.อภินัทธ์ จรูญพิพัฒน์กุล

นพ.อภินัทธ์ จรูญพิพัฒน์กุล

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์ทางเดินหายใจ
เวลาออกตรวจ : จันทร์ 18.00 - 20.00 น.
พญ.อาภา สัตยสัณห์สกุล

พญ.อาภา สัตยสัณห์สกุล

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์
เวลาออกตรวจ : เสาร์ 08.00 - 13.00 น.
พญ.ทัศนีย์ กิตอำนวยพงษ์

พญ.ทัศนีย์ กิตอำนวยพงษ์

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านอายุรกรรม โรคข้อและรูมาติสซั่ม
เวลาออกตรวจ : จันทร์ 08.00 - 12.00 น. (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1,5 ของเดือน) / พุธ 08.00 - 17.00 น. (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2,3,4 ของเดือน) **กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ**
พญ.อรพิน เลิศวรรณวิทย์

พญ.อรพิน เลิศวรรณวิทย์

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
เวลาออกตรวจ : เสาร์ 17.00 - 20.00 น.
นพ.นฤพัฒน์ แสงพรสุข

นพ.นฤพัฒน์ แสงพรสุข

ความชำนาญพิเศษ : อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
เวลาออกตรวจ : จันทร์ 16.00 - 19.00 น. (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)
พญ.อมรรัตน์ ประเสริฐเจริญสุข

พญ.อมรรัตน์ ประเสริฐเจริญสุข

ความชำนาญพิเศษ : อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
เวลาออกตรวจ : เสาร์ 09.00 - 13.00 น.
พญ.รัชพร ทวีรุจจนะ

พญ.รัชพร ทวีรุจจนะ

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
เวลาออกตรวจ : อาทิตย์ 08.00 - 12.00 น. **ออกตรวจที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร2 ชั้น1**