เลือกภาษา:
ศูนย์การแพทย์และคลินิกเฉพาะทาง
คลินิกอายุรกรรม

- คลินิกอายุรกรรม เป็นคลินิกที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยที่รับการรักษาด้านอายุรกรรมทั่วไปและอายุรกรรมเฉพาะทาง สำหรับผู้ป่วยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยอายุรแพทย์ จะทำหน้าที่เป็นแพทย์ประจำตัว และที่ปรึกษาทางสุขภาพให้กับผู้ป่วย ผู้ป่วยจะได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของอายุรแพทย์ ซึ่งผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจรักษาโรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ, ความดันโลหิตสูง, โรคไขมันในเลือดสูง, โรคไต, โรคปอด,โรคหัวใจ,โรคเลือด,โรคไขข้อและรูมาติสซั่ม ,โรคติดเชื้อ ซึ่งอายุรแพทย์จะเป็นผู้สามารถตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยที่มาด้วยอาการต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีปัญหาหรือผู้สูงอายุที่ต้องการ การดูแลเป็นพิเศษ ทั้งการรักษาโรค การดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

-ห้องตรวจและห้องให้คำปรึกษา

-ห้องตรวจวัดสัญญาณชีพ

-ห้องทำหัตถการและสังเกตอาการ

วันและเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ – วันอาทิตย์ ให้บริการเวลา 07.00-22.00 น.

โทรศัพท์

02 487 2100 ต่อ 5166, 5167

คลินิกอายุรกรรม อาคาร 2 ชั้น 1

 

รายชื่อแพทย์
ผศ.นพ.ชายวุฒิ สววิบูลย์

ผศ.นพ.ชายวุฒิ สววิบูลย์

ความชำนาญพิเศษ : ด้านโรคระบบหายใจ
เวลาออกตรวจ : ศุกร์ 18.00 - 20.00 น.
พญ.ทัศนีย์ กิตอำนวยพงษ์

พญ.ทัศนีย์ กิตอำนวยพงษ์

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านอายุรกรรม โรคข้อและรูมาติสซั่ม
เวลาออกตรวจ :
รศ.พญ.ณสิกาญจน์ อังคเศกวินัย

รศ.พญ.ณสิกาญจน์ อังคเศกวินัย

ความชำนาญพิเศษ : ด้านอายุรกรรม โรคติดเชื้อ
เวลาออกตรวจ : พฤ. 18.00-20.00 น.
พญ.สิรีธร นิมิตวิไล

พญ.สิรีธร นิมิตวิไล

ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรม โรคติดเชื้อ
เวลาออกตรวจ : อา. 8.00-17.00 น. (สัปดาห์ที่ 2,4,5)(ARI อา.08.00-17.00 น.)
พญ.ปดิวรัดา ฉัตรทอง

พญ.ปดิวรัดา ฉัตรทอง

ความชำนาญพิเศษ : ด้านอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
เวลาออกตรวจ : จ.08.00-17.00 น./พ. 13.00-19.00 น./พฤ.08.00-18.00 น./ศ.08.00-14.00 น./อา.13.00-17.00 น.
นพ.สมบัติ วงศ์ภัทรนนท์

นพ.สมบัติ วงศ์ภัทรนนท์

ความชำนาญพิเศษ : ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด
เวลาออกตรวจ : จ,ศ. 18.00-19.30 น.
นพ.ทองดี วสุธารา

นพ.ทองดี วสุธารา

ความชำนาญพิเศษ : ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด
เวลาออกตรวจ : อา. 10.00-11.00 น. (สัปดาห์ที่ 1,3) *กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
นพ.บัญญัติ วุฒิเศรษฐไพบูลย์

นพ.บัญญัติ วุฒิเศรษฐไพบูลย์

ความชำนาญพิเศษ : ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด
เวลาออกตรวจ : จ,พ,ศ. 08.00-12.00 น. / อา. 08.00-12.00 น./
นพ.วิชัย อังคเศกวินัย

นพ.วิชัย อังคเศกวินัย

ความชำนาญพิเศษ : ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด
เวลาออกตรวจ : ส. 09.00-11.00 น. (สัปดาห์ที่ 1,3,5)
รศ.นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล

รศ.นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านอายุรกรรม โรคระบบการหายใจ
เวลาออกตรวจ : พ. 18.30-20.00 น. / อา. 8.00-12.00 น. *กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
นพ.นัฐพล ฤทธิ์ทยมัย

นพ.นัฐพล ฤทธิ์ทยมัย

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านอายุรกรรม โรคระบบการหายใจ
เวลาออกตรวจ : ส. 9.00-12.00 น.
นพ.เอกพล อัจฉริยะประสิทธิ์

นพ.เอกพล อัจฉริยะประสิทธิ์

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านอายุรกรรม โรคเลือด
เวลาออกตรวจ : จ,อ 17.00 - 20.00 น. / อาทิตย์ 08.00 - 13.00 น.(Wk 1,3)
ผศ.นพ.สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย

ผศ.นพ.สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านอายุรกรรม โรคเลือด
เวลาออกตรวจ : ส. 8.30-11.30 น. (สัปดาห์ที่ 1,3,5)
พญ.วรรณา เปรมประวัติ

พญ.วรรณา เปรมประวัติ

ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรม โรคไต
เวลาออกตรวจ : จ-ศ. 8.00-17.00 น. / อา. 9.00-15.00 น. (สัปดาห์ที่ 1,3)
นพ.สุเมธ สรรพวัฒน์

นพ.สุเมธ สรรพวัฒน์

ความชำนาญพิเศษ : ด้านอายุรกรรม
เวลาออกตรวจ : จ - ศ. 07.00-16.00 น.(ARI จ. 07.00-16.00)
นพ.ภัทระ เอี่ยมกมลา

นพ.ภัทระ เอี่ยมกมลา

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านอายุรกรรม
เวลาออกตรวจ : จ - ศ. 08.00-17.00 น.
พญ.สมฤดี ฉัตรสิริเจริญกุล

พญ.สมฤดี ฉัตรสิริเจริญกุล

ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรม เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เวลาออกตรวจ : ส. 08.00-17.00 น.
นพ.เทอดเกียรติ กังวาลวงศ์สกุล

นพ.เทอดเกียรติ กังวาลวงศ์สกุล

ความชำนาญพิเศษ : ด้านอายุรกรรม
เวลาออกตรวจ : อา. 08.00-17.00 น. (สัปดาห์ที่ 2,4,5)(ARI อา.08.00-17.00 น.)
นพ.สุทัศน์ ศรีสวัสดิ์

นพ.สุทัศน์ ศรีสวัสดิ์

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านอายุรกรรม โรคเลือด
เวลาออกตรวจ : อา. 17.00-20.00 น. (สัปดาห์ที่ 2,4,5)(ARI อา.17.00-20.00 น.)
นพ.เฉลิมพล  นิยมรัฐ

นพ.เฉลิมพล นิยมรัฐ

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านอายุรกรรม
เวลาออกตรวจ : ส.16.00-20.00น../อา. เวลา 17.00 - 20.00 น.(ARI อา.17.00-20.00 น.)
พญ.ธนัชชล นิ่มปุญญกำพงษ์

พญ.ธนัชชล นิ่มปุญญกำพงษ์

ความชำนาญพิเศษ : โรคข้อและรูมาติสซั่ม
เวลาออกตรวจ : ส.09.00-12.00 (สัปดาห์ที่ 1,3,5)
นพ.ทินกร สำเร็จ

นพ.ทินกร สำเร็จ

ความชำนาญพิเศษ : โรคหัวใจ
เวลาออกตรวจ : อาทิตย์ 13.30 - 16.00 น.
นพ.อนุภพ  จิตต์เมือง

นพ.อนุภพ จิตต์เมือง

ความชำนาญพิเศษ : โรคติดเชื้อ
เวลาออกตรวจ : จ. 18.00-19.00 น.
นพ.กวิน อนุสนธิ์อดิสัย

นพ.กวิน อนุสนธิ์อดิสัย

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
เวลาออกตรวจ : เสาร์ 17.00 - 20.00 น.
ร.ท.นพ.นาวิน  สุรภักดี

ร.ท.นพ.นาวิน สุรภักดี

ความชำนาญพิเศษ : โรคหัวใจ
เวลาออกตรวจ : ศ.09.00 - 12.00 น.
นพ.ศิโรตม์  เหลืองศุภบูลย์

นพ.ศิโรตม์ เหลืองศุภบูลย์

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
เวลาออกตรวจ : จ-พฤ,ส 08.00 - 17.00 น./ ศุกร์ (Wk 2,4) 09.00 - 14.00 น. (วันจันทร์ ออกตรวจ Wk 2,4)(เสาร์ 08.00-14.00 น.ออกตรวจที่ Wellness)
นพ.รังสรรค์ ชัยเสวิกุล

นพ.รังสรรค์ ชัยเสวิกุล

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา
เวลาออกตรวจ : อ-ส 17.00-20.00 น.
พญ.อรพิน เลิศวรรณวิทย์

พญ.อรพิน เลิศวรรณวิทย์

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
เวลาออกตรวจ : 17.00 - 20.00 น.
พญ.กาญจนา อักษรวรนารถ

พญ.กาญจนา อักษรวรนารถ

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
เวลาออกตรวจ : 13.00 - 17.00 น.
นพ.นฤพัฒน์ แสงพรสุข

นพ.นฤพัฒน์ แสงพรสุข

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
เวลาออกตรวจ : 16.00 - 19.00 น.
พญ.จุฬณี สังเกตชน

พญ.จุฬณี สังเกตชน

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต
เวลาออกตรวจ : 18.00 - 20.00 น.
นพ.กัมพล ลิขสิทธิพันธุ์

นพ.กัมพล ลิขสิทธิพันธุ์

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์ทั่วไป
เวลาออกตรวจ : 8.00 - 17.00 น.
พญ.อมรรัตน์ ประเสริฐเจริญสุข

พญ.อมรรัตน์ ประเสริฐเจริญสุข

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
เวลาออกตรวจ : 9.00 - 13.00 น.
พญ.มณษร  สุวโชควาณิช

พญ.มณษร สุวโชควาณิช

ความชำนาญพิเศษ : ประสาทวิทยา
เวลาออกตรวจ : จ.17.00 - 20.00 น./ พ 9.00-18.00 น./ พฤ 10.00-19.00 น./อา 11.00-20.00 น.
พญ.กฤติกา เข่งคุ้ม

พญ.กฤติกา เข่งคุ้ม

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
เวลาออกตรวจ : พุธ 17.00 - 20.00 น.
พญ.พัชรินทร์ หาญธนกุล

พญ.พัชรินทร์ หาญธนกุล

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต
เวลาออกตรวจ : จ. 18.00 - 20.00 น. / อาทิตย์ 08.00 - 13.00 น.(Wk 3)
นพ.วีรพล ทั้งไพศาล

นพ.วีรพล ทั้งไพศาล

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคไต
เวลาออกตรวจ : อาทิตย์ 08.00 - 16.00 น.(Wk 1)
s