เลือกภาษา:
ศูนย์การแพทย์และคลินิกเฉพาะทาง
คลินิกตา

คลินิกตา อาคาร 2 ชั้น 2

วันและเวลาเปิดให้บริการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ เปิดให้บริการ เวลา 08.00 - 17.00 น. 
วันเสาร์ เปิดให้บริการเวลา 08.00 - 19.00 น.
วันอาทิตย์ เปิดให้บริการ เวลา 08.00 - 16.00 น. 
__________________________


เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้ารับบริการ
กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าทุกครั้ง


โทรศัพท์. 02 487 2100 ต่อ 5219, 5220บริการตรวจรักษาวินิจฉัยโดยแพทย์เฉพาะทางด้านจักษุทุกเพศทุกวัย ทั้งงานผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ให้การรักษาทางยาและการผ่าตัดจากแพทย์จักษุที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การรักษา รวมทั้งมีเครื่องมือที่จะช่วยในการวินิจฉัยและรักษาที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ เราพร้อมให้การรักษาโรคทางตา ได้แก่โรคต้อกระจก โรคต้อหิน แผลกระจกตาดำ ต้อเนื้อ ตากุ้งยิง เบาหวานขึ้นจอตาตาแดง คันตา ตาอักเสบ ตากระตุก หนังตาตก น้ำวุ้นในจอตาเสื่อม วัดสายตา การมองเห็นผิดปกติ หัตถการสำคัญได้แก่ ผ่าตัดต้อกระจก ผ่าตัดต้อเนื้อ ผ่าตัดตากุ้งยิง เย็บกระจกตาหรือแผลฉีกขาดลูกตา

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์มีห้องตรวจ 2 ห้อง, ห้องยิง Laser 1 ห้อง และห้องทำหัตถการ 1 ห้อง เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาประกอบด้วย

1.กล้องตรวจตาด้วยระบบดิจิตอล (Digital slit lamp microscope)เป็นกล้องถ่ายภาพตาขณะที่ตรวจโดยต่อกับกล้องตรวจตา สามารถแสดงภาพทางจอโทรทัศน์ทำให้ผู้ป่วยได้เห็นภาพดวงตาของตนเองและแพทย์สามารถอธิบายโรคได้ทันที นอกจากนี้ยังสามารถถ่ายภาพและจัดเก็บไว้ได้เหมือนกล้องถ่ายรูป ซึ่งทำให้สามารถดูภาพย้อนหลังและเปรียบเทียบผลการรักษาในแต่ละวันได้

2.เครื่องตรวจลานสายตา (Standard Automated Perimetry) ใช้ในการตรวจลานสายตาเพื่อช่วยวินิจฉัยและติดตามผลของโรคต้อหิน

3.เครื่องสแกนจอตาด้วยแสงเลเซอร์ ( Optical Coherence Tomography) เครื่องมือที่ใช้คลื่นแสงในการประเมินลักษณะของจอตา, โครงสร้างของขั้วประสาทตา และเส้นใยประสาทตาเพื่อช่วยในการวินิจฉัยและติดตามการดำเนินไปของโรคจอตา, โรคต้อหิน และโรคที่มีความผิดปกติ อื่น ๆ ของเส้นประสาทตา และจุดรวมภาพ

4.เครื่องวัดสายตาและความโค้งกระจกตาอัตโนมัติ (Auto refraction) เป็นเครื่องที่มีระบบการตรวจค่าสายตา และหาค่าความผิดปกติทางสายตาเบื้องต้น จากเครื่องวัดสายตาคอมพิวเตอร์ และสามารถเช็คความโค้งของกระจกตาว่าผิดไปในแนวใดแนวหนึ่งในรัศมี 360 องศา โดยเครื่องสามารถระบุผลการตรวจสายตา ว่ามีค่าสายตาสั้น ยาว หรือเอียง และ บอกองศาของสายตาเอียงได้

5.เครื่องวัดความดันลูกตาอัตโนมัติ (TX-F full auto tonometer) เครื่องตรวจวัดความดันลูกตาอัตโนมัติในรูปแบบ ไม่สัมผัส (Non-contact system) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความดันภายในลูกตาของผู้ป่วยเพื่อคัดกรองต้อหินโดยใช้ระบบลมเป่า (airpuff)

6.เครื่องฉายแสงเลเซอร์จอตาชนิด Pattern (PASCAL) เครื่องมือเลเซอร์เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านจอตา ซึ่งถูกออกแบบเพื่อที่จะสามารถยิงเลเซอร์ได้ทั้งแบบทีละจุด หรือสามารถตั้งเป็นรูปแบบเป็นลักษณะที่ยิงพร้อมกันทีละหลาย ๆ จุดได้ ใช้รักษาผู้ป่วยเบาหวานขึ้นจอตาชนิดรุนแรง, ผู้ป่วยที่มีจอตาเป็นรู เป็นต้น

7.เครื่องฉายแสงเลเซอร์ชนิด Nd-YAG Laser เป็นเครื่องที่ใช้ทำ Iridotomy (รูเปิดขนาดเล็กที่ม่านตา) เพื่อช่วยในการป้องกันและรักษาต้อหินแบบมุมปิด โดยการใช้เลเซอร์ยิงให้น้ำในลูกตาระบายได้ดีขึ้น และสามารถใช้เปิดเยื่อหุ้มเลนส์ที่ขุ่นหลังผ่าต้อกระจก ทำให้เห็นดีขึ้น ทำเสร็จผู้ป่วยสามารถใช้ตาได้เลย

รายชื่อแพทย์
นพ.สุชัย วรอมรโชติ

นพ.สุชัย วรอมรโชติ

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมตกแต่งจักษุวิทยา และศัลยกรรมเบ้าตา
เวลาออกตรวจ : พฤหัสบดี 17.00 - 20.00 น.
พญ.บุญเพ็ญ จงเสรีจิตต์

พญ.บุญเพ็ญ จงเสรีจิตต์

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านจักษุวิทยา
เวลาออกตรวจ : อาทิตย์ 08.30 - 09.30 น. (สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)
นพ.ยลรวี ปิยะคมน์

นพ.ยลรวี ปิยะคมน์

ความชำนาญพิเศษ : กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
เวลาออกตรวจ : อาทิตย์ 08.30 - 12.30 น.
พญ.วิไลพันธ์ ทวีรัตนศิลป์

พญ.วิไลพันธ์ ทวีรัตนศิลป์

ความชำนาญพิเศษ : กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
เวลาออกตรวจ : จันทร์ 08.00 - 20.00 น. / อังคาร, ศุกร์ 08.00 - 17.00 น. / พุธ 08.00 - 19.30 น. / อาทิตย์ 13.00 - 16.30 น.
พญ.สุพิชา  วัจนะพรสิทธิ์

พญ.สุพิชา วัจนะพรสิทธิ์

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านจักษุวิทยา โรคต้อหิน
เวลาออกตรวจ : พฤหัสบดี 09.00 - 17.00 น. / เสาร์ 09.00 - 12.00 น.
รศ.นพ.อัมพร จงเสรีจิตต์

รศ.นพ.อัมพร จงเสรีจิตต์

ความชำนาญพิเศษ : จอประสาทตาและวุ้นตา
เวลาออกตรวจ : อาทิตย์ 10.30 - 12.30 น. (สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน)
พญ.ชวิศา บุณยวีย์

พญ.ชวิศา บุณยวีย์

ความชำนาญพิเศษ : จักษุเด็กและตาเข
เวลาออกตรวจ : เสาร์ 15.00 - 19.00 น.
นพ.อริยะ  ทวีรุจจนะ

นพ.อริยะ ทวีรุจจนะ

ความชำนาญพิเศษ : จอประสาทตาและวุ้นตา
เวลาออกตรวจ : อาทิตย์ 10.00 - 12.00 น. (สัปดาห์ที่ 1 , 2 และ 4 ของเดือน)
นพ.ชินภัทร มนตรีสุขศิริกุล

นพ.ชินภัทร มนตรีสุขศิริกุล

ความชำนาญพิเศษ : จอประสาทตาและวุ้นตา
เวลาออกตรวจ : เสาร์ 11.30 - 14.30 น.
พญ.ศิรินภา บุญยเกียรติวัฒนา

พญ.ศิรินภา บุญยเกียรติวัฒนา

ความชำนาญพิเศษ : จอประสาทตาและวุ้นตา
เวลาออกตรวจ : พฤหัสบดี 09.00 - 11.30 น.
พญ.พัชราพร จันทรปรรณิก

พญ.พัชราพร จันทรปรรณิก

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
เวลาออกตรวจ : เสาร์ 08.00 - 11.00 น.