เลือกภาษา:
ศูนย์การแพทย์และคลินิกเฉพาะทาง
คลินิกตา

-บริการตรวจรักษาวินิจฉัยโดยแพทย์เฉพาะทางด้านจักษุทุกเพศทุกวัย ทั้งงานผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ให้การรักษาทางยาและการผ่าตัดจากแพทย์จักษุที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การรักษา รวมทั้งมีเครื่องมือที่จะช่วยในการวินิจฉัยและรักษาที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ เราพร้อมให้การรักษาโรคทางตา ได้แก่โรคต้อกระจก โรคต้อหิน แผลกระจกตาดำ ต้อเนื้อ ตากุ้งยิง เบาหวานขึ้นจอตาตาแดง คันตา ตาอักเสบ ตากระตุก หนังตาตก น้ำวุ้นในจอตาเสื่อม วัดสายตา การมองเห็นผิดปกติ หัตถการสำคัญได้แก่ ผ่าตัดต้อกระจก ผ่าตัดต้อเนื้อ ผ่าตัดตากุ้งยิง เย็บกระจกตาหรือแผลฉีกขาดลูกตา

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

มีห้องตรวจ 2 ห้อง, ห้องยิง Laser 1 ห้อง และห้องทำหัตถการ 1 ห้อง

เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาประกอบด้วย

1.กล้องตรวจตาด้วยระบบดิจิตอล (Digital slit lamp microscope)เป็นกล้องถ่ายภาพตาขณะที่ตรวจโดยต่อกับกล้องตรวจตา สามารถแสดงภาพทางจอโทรทัศน์ทำให้ผู้ป่วยได้เห็นภาพดวงตาของตนเองและแพทย์สามารถอธิบายโรคได้ทันที นอกจากนี้ยังสามารถถ่ายภาพและจัดเก็บไว้ได้เหมือนกล้องถ่ายรูป ซึ่งทำให้สามารถดูภาพย้อนหลังและเปรียบเทียบผลการรักษาในแต่ละวันได้2.เครื่องตรวจลานสายตา (Standard Automated Perimetry) ใช้ในการตรวจลานสายตาเพื่อช่วยวินิจฉัยและติดตามผลของโรคต้อหิน

3.เครื่องสแกนจอตาด้วยแสงเลเซอร์ ( Optical Coherence Tomography) เครื่องมือที่ใช้คลื่นแสงในการประเมินลักษณะของจอตา, โครงสร้างของขั้วประสาทตา และเส้นใยประสาทตาเพื่อช่วยในการวินิจฉัยและติดตามการดำเนินไปของโรคจอตา, โรคต้อหิน และโรคที่มีความผิดปกติ อื่น ๆ ของเส้นประสาทตา และจุดรวมภาพ

4.เครื่องวัดสายตาและความโค้งกระจกตาอัตโนมัติ (Auto refraction) เป็นเครื่องที่มีระบบการตรวจค่าสายตา และหาค่าความผิดปกติทางสายตาเบื้องต้น จากเครื่องวัดสายตาคอมพิวเตอร์ และสามารถเช็คความโค้งของกระจกตาว่าผิดไปในแนวใดแนวหนึ่งในรัศมี 360 องศา โดยเครื่องสามารถระบุผลการตรวจสายตา ว่ามีค่าสายตาสั้น ยาว หรือเอียง และ บอกองศาของสายตาเอียงได้

5.เครื่องวัดความดันลูกตาอัตโนมัติ (TX-F full auto tonometer) เครื่องตรวจวัดความดันลูกตาอัตโนมัติในรูปแบบ ไม่สัมผัส (Non-contact system) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความดันภายในลูกตาของผู้ป่วยเพื่อคัดกรองต้อหินโดยใช้ระบบลมเป่า (airpuff)

6.เครื่องฉายแสงเลเซอร์จอตาชนิด Pattern (PASCAL) เครื่องมือเลเซอร์เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านจอตา ซึ่งถูกออกแบบเพื่อที่จะสามารถยิงเลเซอร์ได้ทั้งแบบทีละจุด หรือสามารถตั้งเป็นรูปแบบเป็นลักษณะที่ยิงพร้อมกันทีละหลาย ๆ จุดได้ ใช้รักษาผู้ป่วยเบาหวานขึ้นจอตาชนิดรุนแรง, ผู้ป่วยที่มีจอตาเป็นรู เป็นต้น

7.เครื่องฉายแสงเลเซอร์ชนิด Nd-YAG Laser เป็นเครื่องที่ใช้ทำ Iridotomy (รูเปิดขนาดเล็กที่ม่านตา) เพื่อช่วยในการป้องกันและรักษาต้อหินแบบมุมปิด โดยการใช้เลเซอร์ยิงให้น้ำในลูกตาระบายได้ดีขึ้น และสามารถใช้เปิดเยื่อหุ้มเลนส์ที่ขุ่นหลังผ่าต้อกระจก ทำให้เห็นดีขึ้น ทำเสร็จผู้ป่วยสามารถใช้ตาได้เลย


วันและเวลาเปิดให้บริการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ ให้บริการเวลา 08.00-17.00 น.

วันเสาร์ ให้บริการเวลา 08.00-19.00 น.

วันอาทิตย์ ให้บริการเวลา 08.00-16.00 น.

โทรศัพท์

02 487 2100 ต่อ 5219, 5220

คลินิกตา อาคาร 2 ชั้น 2

 

รายชื่อแพทย์
นพ.สุชัย วรอมรโชติ

นพ.สุชัย วรอมรโชติ

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
เวลาออกตรวจ : พฤ. 17.00-20.00 น.
พญ.บุญเพ็ญ จงเสรีจิตต์

พญ.บุญเพ็ญ จงเสรีจิตต์

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านจักษุวิทยา
เวลาออกตรวจ : อา. 08.30-09.30 น.(สัปดาห์ที่ 2,4)
นพ.ยลรวี ปิยะคมน์

นพ.ยลรวี ปิยะคมน์

ความชำนาญพิเศษ : กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
เวลาออกตรวจ : อา. 08.30-12.30 น.
พญ.วิไลพันธ์ ทวีรัตนศิลป์

พญ.วิไลพันธ์ ทวีรัตนศิลป์

ความชำนาญพิเศษ : กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
เวลาออกตรวจ : จ,อ. 08.30-17.00 น. / พ,ศ. 08.30-20.00 น. / อา. 13.00 - 16.00 น.
พญ.สุพิชา  วัจนะพรสิทธิ์

พญ.สุพิชา วัจนะพรสิทธิ์

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านจักษุวิทยา โรคต้อหิน
เวลาออกตรวจ : พฤ. 09.00-17.00 น./ส.09.00-12.00 น.
รศ.นพ.อัมพร จงเสรีจิตต์

รศ.นพ.อัมพร จงเสรีจิตต์

ความชำนาญพิเศษ : จอประสาทตาและวุ้นตา
เวลาออกตรวจ : อา. 10.30 - 11.30 น. (สัปดาห์ที่ 1,3)
พญ.ชวิศา บุณยวีย์

พญ.ชวิศา บุณยวีย์

ความชำนาญพิเศษ : จักษุเด็กและตาเข
เวลาออกตรวจ : เสาร์ 15.00-19.00 น.
นพ.อริยะ  ทวีรุจจนะ

นพ.อริยะ ทวีรุจจนะ

ความชำนาญพิเศษ : จอประสาทตาและวุ้นตา
เวลาออกตรวจ : อาทิตย์ 10.00 - 12.00 น.
นพ.ชินภัทร มนตรีสุขศิริกุล

นพ.ชินภัทร มนตรีสุขศิริกุล

ความชำนาญพิเศษ : จอประสาทตาและวุ้นตา
เวลาออกตรวจ : ส.11.30 - 14.30 น.
พญ.ศิรินภา บุญยเกียรติวัฒนา

พญ.ศิรินภา บุญยเกียรติวัฒนา

ความชำนาญพิเศษ : จอประสาทตาและวุ้นตา
เวลาออกตรวจ : พฤ 08.30 - 11.30 น.
พญ.สรรศรี ชนกประสิทธิ์

พญ.สรรศรี ชนกประสิทธิ์

ความชำนาญพิเศษ : จักษุประสาทวิทยา
เวลาออกตรวจ : อังคาร 17.00-20.00 น.
s