เลือกภาษา:
ศูนย์การแพทย์และคลินิกเฉพาะทาง
ศูนย์หัวใจ

ศักยภาพศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา

ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา ให้บริการดูแลด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ตั้งแต่การป้องกัน การตรวจวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น การรักษาการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ รองรับการดูแลกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งเป็นโรคที่คร่าชีวิตประชาชนไทยเป็นอันดับ 2 โดยให้บริการผู้ป่วยทุกสิทธิ์การรักษาอย่างครบวงจร โดยมีห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ และหอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ ( CCU ) พร้อมด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อการรักษาที่ได้มาตรฐาน และความปลอดภัยของผู้ป่วยสูงสุด ตั้งแต่ก่อนรับการรักษาและหลังการรักษา มีการส่งเสริมการดูแลเชิงป้องกันด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางสหสาขาวิชาชีพที่พร้อมดูแลทุกสถานการณ์หัวใจตลอด 24 ชั่วโมง


1. บริการตรวจวินิจฉัยด้านหัวใจ (Non-Invasive)

2. บริการ INVASIVE PROCEDURES
เป็นการตรวจสภาวะหัวใจโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการตรวจวินิจฉัย และให้การรักษาสภาวะหัวใจของผู้ป่วย ภายในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจที่ทันสมัย ประกอบด้วย

2.1 เทคโนโลยีการรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
2.2.1 EP recording system คือ เครื่องบันทึกการทำงานของระบบไฟฟ้าหัวใจเพื่อประกอบการวินิจฉัยและการรักษา ซึ่งสามารถกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจให้มีลักษณะความผิดปกติเกิดขึ้น แต่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย

2.2.2 Radiofrequency ablation หรือ RFA เป็นเครื่องใช้ในการรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดปกติโดยใช้คลื่นวิทยุ/ความร้อนทำลายจุดที่ก่อให้เกิดการเต้นหัวใจที่ผิดปกติ

สิทธิการรักษาผู้ป่วย

 1. เงินสด , ประกันชีวิต เข้าร่วมโครงการกับศูนย์หัวใจโรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา ในราคาตาม ใบประเมินราคาทำหัตการ หัวใจและหลอดเลือด

 2. ให้บริการกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินทางด้านโรคหัวใจ สามารถใช้สิทธิ UCEP ได้ทุกสิทธิการรักษา

 3. รับบริการส่งต่อผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม จากโรงพยาบาลต้นสังกัด โดยออกหนังสือใบส่งตัวเพื่อเข้ารักษาพยาบาล ให้กับทางศูนย์หัวใจโรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา 

 4. รับบริการส่งต่อผู้ป่วยสิทธิบัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ จากโรงพยาบาลต้นสังกัด โดยมีหนังสือใบส่งตัวเพื่อรับรองค่าใช้จ่าย ในการเข้ารักษาพยาบาล ให้กับทางศูนย์หัวใจโรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา 


โรงพยาบาลคู่สัญญารับเป็นสถานพยาบาลในระดับที่สูงกว่า (เฉพาะโรคหัวใจ)

 1. โรงพยาบาลอนันต์พัฒนา 2 ( ส่งต่อผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาท)

 2. โรงพยาบาลกรุงไทย (ส่งต่อผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม)

 3. โรงพยาบาลบางไผ่ (รับส่งต่อผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า และ สิทธิประกันสังคม)

 4. โรงพยาบาลมิตรประชา (รับส่งต่อผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า และ สิทธิประกันสังคม)

 5. โรงพยาบาลประชาพัฒน์ (รับส่งต่อผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า และ สิทธิประกันสังคม)

 6. โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ (รับส่งต่อผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า และ สิทธิประกันสังคม)

 

รายชื่อแพทย์
ร.ท.นพ.นาวิน สุรภักดี

ร.ท.นพ.นาวิน สุรภักดี

ความชำนาญพิเศษ : โรคหัวใจและหลอดเลือด
เวลาออกตรวจ : ศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น.
นพ.สุรัตน์ ทองอยู่

นพ.สุรัตน์ ทองอยู่

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหัตถการปฎิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
เวลาออกตรวจ :
นพ.ไพศาล กอบเชื้อชัยพงษ์

นพ.ไพศาล กอบเชื้อชัยพงษ์

ความชำนาญพิเศษ : Cardiologis / Intervention
เวลาออกตรวจ :
นพ.ภูริช สุลัญชุปกร

นพ.ภูริช สุลัญชุปกร

ความชำนาญพิเศษ : Cardiologis / Intervention
เวลาออกตรวจ :
นพ.สุระ บุญรัตน์

นพ.สุระ บุญรัตน์

ความชำนาญพิเศษ : Cardiac Electrophysiologic
เวลาออกตรวจ :
นพ.พีรพัฒน์ เกตุค้างพูล

นพ.พีรพัฒน์ เกตุค้างพูล

ความชำนาญพิเศษ : Cardiac Electrophysiologic
เวลาออกตรวจ :
นพ.สุทธิภาส พนารังสรรค์

นพ.สุทธิภาส พนารังสรรค์

ความชำนาญพิเศษ : Fellow cardio medicine
เวลาออกตรวจ :
นพ.ธรรมรักษ์ ส่องแสงจินดา

นพ.ธรรมรักษ์ ส่องแสงจินดา

ความชำนาญพิเศษ : Fellow cardio medicine
เวลาออกตรวจ :
พญ.สิรินทร์ กาญจนการุณ

พญ.สิรินทร์ กาญจนการุณ

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
เวลาออกตรวจ : จ-ศ 08.00 - 16.00 น.
s