เลือกภาษา:
ศูนย์การแพทย์และคลินิกเฉพาะทาง
แผนกทันตกรรม

1. บริการของคลินิก

 • ทันตกรรมทั่วไป

​                   -  ตรวจและให้คำปรึกษา   การทำความสะอาดฟัน     ขูดหินปูนและขัดฟัน    อุดฟัน   ​ฟอกสีฟัน
 • การรักษารากฟัน

               -  รักษารากฟัน, ดึงประสาทฟัน

 • ทันตกรรมศัลยกรรม

               - ถอนฟัน, ผ่าฟันคุด  ฝังรากเทียม  ผ่าตัดเสริมกระดูก  ยกระดับ Sinus  

 • ทันตกรรมประดิษฐ์
               -  ฟันปลอม  ครอบฟัน  ครอบฟันจากรากเทียม  Veneer  Inlay, Onlay
 • ทันตกรรมโรคเหงือก

               -  รักษาโรคเหงือก  ผ่าตัดเหงือก

 • ทันตกรรมเด็ก

  • ขูดหินปูน

  • ครอบฟันเด็ก

  • ขัดฟันเคลือบฟลูออไรด์

  • อุดฟัน

  • ถอนฟัน

 • ทันตกรรมจัดฟัน

2. ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

 • ห้องตรวจทันตกรรม 6 ห้อง

 • ห้องเอกซเรย์ 1 ห้อง

 • ห้องแปรงฟัน และสอนแปรงฟัน 1 ห้อง

 • เครื่องเอกซเรย์ Digital 3 D 1 เครื่อง

 • เครื่องผ่าฟันคุด และฝังรากเทียม 2 เครื่อง

 • เครื่องทรงกระดูก 1 เครื่อง

 • เครื่องจี้เหงือก และตัดเหงือก 1 ห้อง

 • เครื่องวัดความยาวรากฟัน และขยายคลองรากฟัน 2 เครื่อง

3. ผ่านการรับรอง และรางวัลที่ได้รับ

 • การรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA

4. วันและเวลาเปิดให้บริการ

 • วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.00 – 20.00 น.

 • วันเสาร์ - อาทิตย์ 8.00 – 17.00 น.

 • โทร. 02 487 2100 ต่อ 5207, 5208

 • คลินิกทันตกรรม อาคาร 2 ชั้น 2

รายชื่อแพทย์
ทพญ.คีนนา ตันติกุล

ทพญ.คีนนา ตันติกุล

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านรักษาโรคเหงือก
เวลาออกตรวจ : จ. 09.30-17.00 น. / พฤ. 09.00-15.45 น.
ทพ.อาสาฬห์ ยงยุทธ

ทพ.อาสาฬห์ ยงยุทธ

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านรักษาโรคเหงือก
เวลาออกตรวจ : อา. 09.00-15.30 น.
ทพญ.ชัชญา ธารประดับ

ทพญ.ชัชญา ธารประดับ

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านทันตกรรมทั่วไป,โรคเหงือก
เวลาออกตรวจ : จ.09.30-17.00 น. / อ.16.00-18.30 น. / พฤ.09.30-17.00 น.
ทพ.อุกฤษฎ์ ธรรมนูญรักษ์

ทพ.อุกฤษฎ์ ธรรมนูญรักษ์

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านทันตกรรมทั่วไป, ศัลยกรรม
เวลาออกตรวจ : จ.10.00 - 14.30 น./พ.10.00 - 14.30 น. / ส. 10.00 - 14.30 น. / อา. 09.00-14.30 น.
ทพ.สมลักษณ์ ภิญโญมิตร

ทพ.สมลักษณ์ ภิญโญมิตร

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านทันตกรรมทั่วไป
เวลาออกตรวจ : อ. 10.00-15.30 น. / พฤ. 10.00-15.30 น. / ส. 09.30-15.30 น.
ทพ.ปวร พรกิตติธีรกุล

ทพ.ปวร พรกิตติธีรกุล

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านทันตกรรมทั่วไป
เวลาออกตรวจ : อา. 09.30 - 15.30 น.(สัปดาห์ที่ 2,4)
ทพญ.สุพร ทองฤทธิ์

ทพญ.สุพร ทองฤทธิ์

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านทันตกรรมทั่วไป,ทันตกรรมเด็ก
เวลาออกตรวจ : พ.10.00-15.30 น. / ศ. 13.00 - 17.00 น. / ส. 09.00 - 15.30 น. / อา. 10.00-15.30 น.(เสาร์ที่ 2/4)
ทพญ.พิทยา ธโนศวรรย์

ทพญ.พิทยา ธโนศวรรย์

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านทันตกรรมทั่วไป
เวลาออกตรวจ : ศ.10.00 - 16.00 น.
ทพญ.พิมลสิริ สุทธิบุณยพันธ์

ทพญ.พิมลสิริ สุทธิบุณยพันธ์

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านทันตกรรมทั่วไป
เวลาออกตรวจ : อ. 09.00 - 14.30 น. / ศ.09.00 - 12.00 น.
ทพญ.ชรินธร อิสสระยางกูล

ทพญ.ชรินธร อิสสระยางกูล

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านทันตกรรมเพื่อความสวยงามและรากเทียม
เวลาออกตรวจ : พฤ. 10.00 - 17.00 น. / ศ. 09.30 - 17.00 น.
ทพญ.สุพัตรา โต๊ะชูดี

ทพญ.สุพัตรา โต๊ะชูดี

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านรักษารากฟัน
เวลาออกตรวจ : จ-อ. 09.00 - 19.00 น.
ทพญ.วันทนา ลีลาสงวน

ทพญ.วันทนา ลีลาสงวน

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านรักษาคลองรากฟัน
เวลาออกตรวจ : พ. 09.00 - 17.00 น. / ส. 09.00 - 16.00 น. .
ทพ.วันชัย ผณินทรารักษ์

ทพ.วันชัย ผณินทรารักษ์

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์
เวลาออกตรวจ : พ. 09.00 - 17.30 น./ ศ. 09.00 - 17.00 น./ ส. 09.00 - 15.45 น.
ทพญ.ปิ่นมณี สิริวีรพจน์

ทพญ.ปิ่นมณี สิริวีรพจน์

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านทันตกรรมประดิษฐู์-รากเทียม
เวลาออกตรวจ : อ.09.30- 14.00 น./ศ. 09.30 - 17.00 น. (สัปดาห์ที่ 1,3,5)
ทพญ.สุลัดดา สิริทรัพย์ไพบูลย์

ทพญ.สุลัดดา สิริทรัพย์ไพบูลย์

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านทันตกรรมสำหรับเด็ก
เวลาออกตรวจ : อา. 10.00 - 16.30 น.(อาทิตย์ 1/3)
ทพ.อัครพงษ์ ลาภากุลชัย

ทพ.อัครพงษ์ ลาภากุลชัย

ความชำนาญพิเศษ : ด้านทันตกรรมสำหรับเด็ก
เวลาออกตรวจ : พ. 16.30-19.00 น. / ส. 08.30-15.00 น. / อา. 13.00-16.30 น.(สัปดาห์ที่ 2/4)
ทพญ.รติชนก นันทนีย์

ทพญ.รติชนก นันทนีย์

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านทันตกรรมสำหรับเด็ก
เวลาออกตรวจ : พ. 15.00 - 18.30 น.
ทพญ.จินตนา ศิริชุมพันธ์

ทพญ.จินตนา ศิริชุมพันธ์

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านทันตกรรมจัดฟัน
เวลาออกตรวจ : พ. 09.00-11.30 น. / ส. 08.45 - 15.45 น. / อา. 08.45 - 15.45 น. (เสาร์ที่ 2 ของเดือน)
ทพ.ศิริชัย ธรรมชาติอารี

ทพ.ศิริชัย ธรรมชาติอารี

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านทันตกรรมจัดฟัน
เวลาออกตรวจ : ส. 10.00 - 16.45 น. (เสาร์ที่ 3,4)
ทพญ.รัตญา มหาชัย

ทพญ.รัตญา มหาชัย

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านทันตกรรมทั่วไป และรากเทียม
เวลาออกตรวจ : พ. 10.00-16.00น. / ส. 13.00-16.00 น.
ทพญ.ฉัตราภรณ์ ศุภจำรูญ

ทพญ.ฉัตราภรณ์ ศุภจำรูญ

ความชำนาญพิเศษ : ด้านศัลยกรรมช่องปาก, ตกแต่งใบหน้าและผ่าตัดขากรรไกร
เวลาออกตรวจ : อ. 10.00 - 14.00 น. / ศ. 10.00 -15.00 น.
นพ.ทพ.ดร.ชาญชาย วงศ์ชื่นสุนทร

นพ.ทพ.ดร.ชาญชาย วงศ์ชื่นสุนทร

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านศัลยกรรมช่องปาก กระดูกขากรรไกรใบหน้า และรากเทียม
เวลาออกตรวจ : อา. 11.00 - 13.00 น.(นัดหมายล่วงหน้า)
ทพ.สมเกียรติ สมุทรประดิษฐ์

ทพ.สมเกียรติ สมุทรประดิษฐ์

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านศัลยกรรมช่องปาก
เวลาออกตรวจ : จ. 16.00-19.00 น. / พฤ. 10.00-13.30 น.
ท.ญ.จันทวดี ประกายรุ้งทอง

ท.ญ.จันทวดี ประกายรุ้งทอง

ความชำนาญพิเศษ : ด้านทันตกรรมสำหรับเด็ก
เวลาออกตรวจ : อ. 16.00 - 19.00 น.
ท.พ.ดร.ณฐาภพ ธนวรัณญ์

ท.พ.ดร.ณฐาภพ ธนวรัณญ์

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมช่องปาก,รากฟันเทียม
เวลาออกตรวจ : อ. 13.00 - 15.00 น. / ศ. 15.30 - 18.30 น.
ท.พ.สุทีป ปาวา

ท.พ.สุทีป ปาวา

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมในช่องปาก, MAXILLO
เวลาออกตรวจ : อา. 10.00 - 16.00 น. (ออกตรวจวันอาทิตย์ที่ 2,4 ของเดือน)
s