เลือกภาษา:
ศูนย์การแพทย์และคลินิกเฉพาะทาง
คลินิกกุมารเวช

คลินิกกุมารเวช โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา ให้บริการดูแลสุขภาพเด็กอย่างครบวงจรตั้งแต่วัยแรกเกิด ถึงอายุ 14 ปีโดยกุมารแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเด็กทุกสาขารวมถึงทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกคนซึ่งได้รับการฝึกอบรมและมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยเด็กเป็นอย่างดี พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน ตรวจรักษาโรคเด็กตามอาการป่วย โดยมีการแยกบริเวณสำหรับเด็กแรกเกิดที่มาพบแพทย์และเด็กที่มารับวัคซีน ออกจากเด็กป่วยที่มาพบแพทย์อย่างชัดเจนเด็กๆ จะได้รับการเฝ้าติดตามการเจริญเติบโต พัฒนาการ รวมทั้งการรับวัคซีนที่คลินิกเด็กดี และมีหอผู้ป่วยสำหรับเด็กโดยเฉพาะให้บริการเพื่อการรักษาอย่างต่อเนื่องจากแพทย์ผู้ชำนาญการ

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

ห้องตรวจและห้องให้คำปรึกษา

ห้องทำหัตถการและห้องสังเกตอาการ

วันและเวลาเปิดให้บริการ

คลินิกกุมารเวช ให้บริการ วันจันทร์ –วันอาทิตย์ เวลา 08.00-20.00 น.

คลินิกสุขภาพเด็กดี ให้บริการวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00-16.00 น.

โทรศัพท์

02 487 2100 ต่อ 5228, 5229

คลินิกกุมารเวช อาคาร 2 ชั้น 2

 
 

รายชื่อแพทย์
พญ.วิมล ทัศนียพันธ์

พญ.วิมล ทัศนียพันธ์

ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์
เวลาออกตรวจ : จ,อ,พ,ศ 08.00-17.00 น. / พฤ. 07.30-17.00 น.
พญ.นฤมล เบญจาภิบาล

พญ.นฤมล เบญจาภิบาล

ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์
เวลาออกตรวจ : จ. 7.30-17.00 น. / อ,พ,พฤ,ศ 8.00-17.00 น. / ส. 09.00-12.00 น.
นพ.อภินันท์ จิรจริต

นพ.อภินันท์ จิรจริต

ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์
เวลาออกตรวจ : จ. 09.00-20.00 น. / อ. 07.30-17.00 น. / พ.08.00-17.00น./พฤ. 09.00-17.00 น. / ศ. 08.00-16.00 น. / อา. 10.00-19.00 น.
พญ.รุ่งอรุณ ธาราทิพยกุล

พญ.รุ่งอรุณ ธาราทิพยกุล

ความชำนาญพิเศษ : กุมารแพทย์ทั่วไป
เวลาออกตรวจ : จ. 09.00 - 17.00 น. /อ. 08.30 - 14.00 น. / พ. 08.30 - 20.00 น. / ศ. 12.00 - 20.00 น. / อา. 08.00 - 17.00 น.
พญ.วนิดา พิสิษฐ์กุล

พญ.วนิดา พิสิษฐ์กุล

ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์
เวลาออกตรวจ : จ,อ,พฤ 08.00-17.00 น./ พ.07.30-17.00 น./ ศ.07.30-16.30 น.
พญ.อรนุช เจริญก่อบุญมา

พญ.อรนุช เจริญก่อบุญมา

ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์
เวลาออกตรวจ : อ.17.00-20.00 น.
พญ.วรีรัตน์ ยมจินดา

พญ.วรีรัตน์ ยมจินดา

ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์
เวลาออกตรวจ : อ,พฤ 17.00 - 20.00 น./ส. 14.00 - 17.00 น.
ผศ.นพ. สำรวย  ไตรติลานันท์

ผศ.นพ. สำรวย ไตรติลานันท์

ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์
เวลาออกตรวจ : ส,อา 12.00 - 17.00 น.
พญ.อิสรีย์  ลีลายุวัฒนกุล

พญ.อิสรีย์ ลีลายุวัฒนกุล

ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
เวลาออกตรวจ : จ.09.00-17.00 น./ อ.08.00-20.00 น./ พ.08.00-17.00 น./ พฤ.10.00-20.00 น./ ศ.09.00-18.00 น./ ส.10.00-18.00 น.
ศ.พญ.นวลอนงค์ วิศิษฎสุนทร

ศ.พญ.นวลอนงค์ วิศิษฎสุนทร

ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
เวลาออกตรวจ : พฤ,ส. 17.30-19.00 น.
พญ.ประภาศิริ  สิงห์วิจารณ์

พญ.ประภาศิริ สิงห์วิจารณ์

ความชำนาญพิเศษ : โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
เวลาออกตรวจ : ส. 08.00-12.00 น.
ศ.คลินิก นพ. ธราธิป โคละทัต

ศ.คลินิก นพ. ธราธิป โคละทัต

ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์ด้านทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
เวลาออกตรวจ : จ,พฤ 18.00-19.30 น.
พญ.กุลธิดา สูงสว่าง

พญ.กุลธิดา สูงสว่าง

ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
เวลาออกตรวจ : ศ. 18.00-20.00 น.
พญ.สุพิชญา  จึงจิตรักษ์

พญ.สุพิชญา จึงจิตรักษ์

ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์ด้านโรคระบบทางเดินหายใจ
เวลาออกตรวจ : ส.17.00 - 20.00 น.
ศ.คลินิก พญ.สุภาวดี ลิขิตมาศกุล

ศ.คลินิก พญ.สุภาวดี ลิขิตมาศกุล

ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์ด้านเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
เวลาออกตรวจ : อา. 09.00-12.00 น.
พญ.วรรัตน์ กัจฉมาภรณ์

พญ.วรรัตน์ กัจฉมาภรณ์

ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม
เวลาออกตรวจ : อ. 18.00-20.00 น.
พญ.รตนาฏ รักษ์พลเมือง

พญ.รตนาฏ รักษ์พลเมือง

ความชำนาญพิเศษ : ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
เวลาออกตรวจ : ส. 9.00-12.00 น.(Wk 3)
นพ.สุพิชชา  ปัจมนตรี

นพ.สุพิชชา ปัจมนตรี

ความชำนาญพิเศษ : โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม
เวลาออกตรวจ : พุธ 17.00-20.00 น.
ศ.พญ.จารุพิมพ์ สูงสว่าง

ศ.พญ.จารุพิมพ์ สูงสว่าง

ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
เวลาออกตรวจ : อา.18.00-20.00 น.
พญ.สุวดี จิระศักดิ์พิศาล

พญ.สุวดี จิระศักดิ์พิศาล

ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
เวลาออกตรวจ : จ. 17.00 - 20.00 น.
พญ.กวิตา ตรีเมธา

พญ.กวิตา ตรีเมธา

ความชำนาญพิเศษ : โรคติดเชื้อ
เวลาออกตรวจ : 08.00 - 12.00 น.
พญ.นิอร บุญเผื่อน

พญ.นิอร บุญเผื่อน

ความชำนาญพิเศษ : กุมารแพทย์ศาสตร์ตจวิทยา(โรคผิวหนัง)
เวลาออกตรวจ : อา. 9.00-11.00 น.(อาทิตย์ Wk 2,4)
ศ.คลินิก นพ. ประพันธ์  อ่านเปรื่อง

ศ.คลินิก นพ. ประพันธ์ อ่านเปรื่อง

ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ
เวลาออกตรวจ : จ. 17.00 - 20.00 น. /ส. 9.00 -12.00 น.
ผศ.พญ.ชิดชนก เธียรผาติ

ผศ.พญ.ชิดชนก เธียรผาติ

ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
เวลาออกตรวจ : พฤ. 17.00-20.00 น.
พญ.พีรดา พงศกรกุลชาติ

พญ.พีรดา พงศกรกุลชาติ

ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
เวลาออกตรวจ : ศุกร์ 17.00 - 20.00 น.
s