เลือกภาษา:
ร่วมงานกับเรา
# ตำแหน่ง จำนวน (อัตรา) เพศ วุฒิการศึกษา คุณสมบัติอื่นๆ
1 พยาบาลวิชาชีพ ( Full Time / Part-Time) ( ด่วนมาก ) หลายอัตรา ชาย/หญิง ปริญญาตรี ปฏิบัติงานในด้านการบริการผู้ป่วยตามมาตรฐานการพยาบาล โดยใช้กระบวนการพยาบาล พัฒนาความรู้และทักษะทางการพยาบาลภายใต้การดูแลของพยาบาลผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า/พยาบาลพี่เลี้ยง/พยาบาลผู้ชำนาญการสอน
2 ผู้ช่วยพยาบาล ( ด่วนมาก ) หลายอัตรา ชาย/หญิง ผู้ช่วยพยาบาล(PN) 1. ให้บริการพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วย ภายใต้การควบคุมของพยาบาลวิชาชีพ 2. ช่วยเหลือแพทย์ พยาบาลในการเตรียมตรวจ และทำหัตถการต่าง ๆ 3. จัดเตรียม ตรวจนับและเก็บรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้พร้อมใช้งาน และดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการให้บริการทางการพยาบาล หลังเสร็จสิ้นการใช้งาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 4. ปฏิบัติตามมาตรฐานการชี้บ่ง 5. สังเกตและรายงานอาการเปลี่ยนแปลงหรือ สิ่งผิดปกติต่าง ๆ ให้พยาบาลทราบ 6. ช่วยในการฟื้นคืนชีพ (CPR) 7. ให้คำชี้แจง อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติตัวหลังเข้ารับการตรวจรักษา 8. การส่งเก็บ Specimen ตรวจได้อย่างถูกต้อง 9. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการคีย์ Request X-ray, เจาะเลือด, ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ, การลงนัดหมาย
3 นักรังสีเทคนิค ( ด่วนมาก ) หลายอัตรา ชาย/หญิง ปริญญาตรี /สาขารังสีเทคนิค ให้บริการงานด้านรังสีวินิจฉัยทั่วไป และตรวจพิเศษทางรังสี การควบคุมคุณภาพ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยจากรังสีตามหลักมาตรฐานสากล การให้คำแนะนำ คำปรึกษาเกี่ยวกับงานรังสีแพทย์แก่บุคคลทั่วไป
4 นักแก้ไขการได้ยิน (Part-Time) ( ด่วนมาก ) 1 ชาย/หญิง ปริญญาตรี ขึ้นไป - ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยหาพยาธิสภาพของระบบการได้ยินที่เกิดขึ้น อายุ : 23-35 ปี เวลาทำงาน : 15:00 - 19:00 เวลาทำงานอื่น : เฉพาะวันจันทร์ คุณสมบัติเพิ่มเติม - การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ - การให้ความสำคัญแก่ลูกค้า - ความมุ่งมั่นผลสัมฤทธิ์ - การทำงานเป็นทีม
5 เภสัชกร ( ด่วนมาก ) หลายอัตรา ชาย/หญิง ปริญญาตรี สาขา เภสัชศาสตร์บัณฑิต หน้าที่ความรับผิดชอบ - เตรียม, ตรวจสอบ, ส่งมอบ พร้อมให้คำแนะนำเพื่อให้ผู้ป่วยได้ใช้ยาอย่างถูกต้อง ปลอดภัย รวมถึงเป็นที่ปรึกษา, ให้ข้อมูลด้านยาแก่ผู้ป่วยและบุคลากรในโรงพยาบาล ตลอดจนดูแลให้มีการใช้ยาอย่างเหมาะสม มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบยาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ, ความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ คุณสมบัติ - เพศ : ชาย , หญิง - อายุ(ปี) : 23 - 35 - ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา เภสัชศาสตร์บัณฑิต - ประสบการณ์(ปี) : 1-2 - มีใบประกอบวิชาชีพ - ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
6 หัวหน้าแผนกฉุกเฉิน (ER) ( ด่วนมาก ) 1 ชาย/หญิง ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 1. รับผิดชอบการจัดทำแผนปฏิบัติการของแผนกให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์/เป้าหมายตัวชี้วัดที่ได้รับในงานห้องฉุกเฉินและรถพยาบาล 2. ควบคุมกำกับการปฏิบัติงานตามแผนติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานห้องฉุกเฉินและรถพยาบาล 3. กำกับดูแลระบบบริการในแผนกที่รับผิดชอบในการนำมาตรฐานการดูแลมาตรฐานความปลอดภัยกลุ่มผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องลงสู่การปฏิบัติงานห้องฉุกเฉินและรถพยาบาล 4.รับผิดชอบให้เกิดการสื่อสารที่ดีประสานการปฏิบัติงานระหว่างส่วน/ฝ่ายให้เกิดความราบรื่นของการบริการและความปลอดภัยของผู้ป่วย 5. การบริหารจัดการงานประจำวันและมาตรฐานวิชาชีพ คุณภาพการดูแล และความปลอดภัยของผู้ป่วยงานห้องฉุกเฉินและรถพยาบาล 6. นิเทศ สอนงาน มีส่วนร่วมกำหนดแผนพัฒนาสมรรถนะของพนักงานห้องฉุกเฉินและรถพยาบาล ในแผนกตลอดจนสร้างสัมพันธ์พนักงานภายในแผนกเพื่อส่งเสริมการคงอยู่ของพนักงาน 7. บริหารทรัพยากรภายในของแผนกงานห้องฉุกเฉินและรถพยาบาลให้เพียงพอต่อการให้การดูแลผู้ป่วย คุณสมบัติผู้สมัคร - อายุ 35 - 45 ปี - ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ - มีใบประกอบวิชาชีพการพบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง - มีประสบการณ์แผนกฉุกเฉิน 5-10 ปีขึ้นไป - มีประสบการณ์บริหารจัดการ
7 พยาบาลศูนย์คุณภาพ ( ด่วนมาก ) 1 หญิง ปริญญาตรี /สาขาพยาบาลศาสตร์ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ช่วยเหลือ QMR ในการดูแลงานคุณภาพตามที่ได้รับมอบหมาย - เป็น Facilitator ให้แก่หน่วยงานต่างๆ - แจ้งข้อมูลความเสี่ยงที่ได้รับรายงาน ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติเพิ่มเติม - อายุ 30 ปีขึ้นไป - มีประสบการณ์ผ่านงานศูนย์คุณภาพ หรือ Facilitator ≥ 3 ปีขึ้นไป - การบริหารความเสี่ยง - การบริหารกลยุทธ์ (ด้านคุณภาพ) - ทักษะการเป็นพี่เลี้ยง
8 นักโภชนาการ ( ด่วนมาก ) 1 ชาย/หญิง ป.ตรี สาขาอาหารและโภชนาการ - การให้ความช่วยเหลือ แนะนำ คอยสังเกตการณ์และดูแลโภชนการของผู้รับคำปรึกษา โดยอาจเป็นผู้ป่วยที่ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน และต้องประสานงานกับแพทย์ หรือพยาบาล เพื่อดูอาการของผู้ป่วย หรือผู้เข้ารับคำปรึกษาและวางแผนมื้ออาหาร และแผนโภชนการอื่น ๆ ให้เหมาะสม
สนใจสมัครงาน ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
โทร.02-487-2100 ต่อ 1514-1515.
E-mail: hr@thonburitht.com

เอกสารสมัครงาน
- รูปถ่าย 2 ใบ
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาวุฒิการศึกษา
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล / ทะเบียนสมรส ถ้ามี
- เอกสารทางการทหาร (ผู้ชาย)
- หนังสือรับรองการผ่านงาน (เอกสารสำคัญสำหรับพิจารณาค่าตอบแทน)  ถ้ามี
- ประวัติส่วนตัว   Resume
 
สวัสดิการ
- บ้านพักตากอากาศ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนฌาปนกิจ
- งานเลี้ยงประจำปี
- อบรมเพื่อทักษะ ความรู้ ในอาชีพ
- หอพัก (ตำแหน่งวิชาชีพ)
- ค่าเล่าเรียนบุตร
- ประกันสังคม
- ค่ารักษาพยาบาล 
- โบนัส (ถ้ามี)