เลือกภาษา:
บริการ
ตารางแพทย์ออกตรวจ
ศูนย์กระดูกและข้อ
นพ.เอกพล  ตั้งมานะสกุล
นพ.เอกพล ตั้งมานะสกุล

ความชำนาญพิเศษ : ด้านข้อเท้า, อุบัติเหตุ, กระดูกพรุน

ตารางแพทย์ออกตรวจ
วัน เวลา
อาทิตย์ 8.00 - 11.00 น.

ปริญญาบัตร/วุฒิบัตร :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • แพทย์เฉพาะทาง สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • แพทย์เฉพาะทาง อนุสาขากระดูกเท้าและข้อเท้า คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • แพทย์เฉพาะทาง อนุสาขาการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ จากโรงพยาบาลตำรวจ

s