เลือกภาษา:
บริการ
ตารางแพทย์ออกตรวจ
ศูนย์กระดูกและข้อ
นพ.อรรถพร ปิยะภาณี
นพ.อรรถพร ปิยะภาณี

ความชำนาญพิเศษ : กระดูกเท้าและข้อเท้า

ตารางแพทย์ออกตรวจ
วัน เวลา
อาทิตย์ 10.30 - 12.00 น.

ปริญญาบัตร/วุฒิบัตร :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  • แพทย์เฉพาะทาง สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
  • แพทย์เฉพาะทาง อนุสาขากระดูกเท้าและข้อเท้า จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

s