เลือกภาษา:
บริการ
ตารางแพทย์ออกตรวจ
ศูนย์กระดูกและข้อ
นพ.อดิศร วิตตางกูร
นพ.อดิศร วิตตางกูร

ความชำนาญพิเศษ : การผ่าตัดกระดูกสันหลัง

ตารางแพทย์ออกตรวจ
วัน เวลา
อังคาร 17.00 - 20.00 น.
พฤหัสบดี 17.00 - 20.00 น.
เสาร์ 9.00 - 11.00 น.
เสาร์ 17.00 - 20.00 น.

ปริญญาบัตร/วุฒิบัตร :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  • แพทย์เฉพาะทาง สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • แพทย์เฉพาะทาง อนุสาขาการผ่าตัดกระดูกสันหลัง จากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • แพทย์เฉพาะทาง อนุสาขาการผ่าตัดกระดูกสันหลัง จาก Munich, Germany
  • แพทย์เฉพาะทาง อนุสาขาการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง จาก Karlsruhe, Germany
  • แพทย์เฉพาะทาง อนุสาขาการผ่าตัดกระดูกสันหลัง จาก Mainz, Germany

หมายเหตุ  : วันเสาร์ออกตรวจ เวลา 09.00 - 11.00 น. และ 17.00 - 20.00 น.
 

s