เลือกภาษา:
บริการ
ตารางแพทย์ออกตรวจ
ศูนย์กระดูกและข้อ
นพ.พัฒนพงษ์ สุวรรณโกมลกุล
นพ.พัฒนพงษ์ สุวรรณโกมลกุล

ความชำนาญพิเศษ : ด้านเวชศาสตร์การกีฬาและผ่าตัดข้อเข่า ข้อไหล่ ข้อสะโพก

ตารางแพทย์ออกตรวจ
วัน เวลา
จันทร์ 17.00 - 20.00 น.

ปริญญาบัตร/วุฒิบัตร :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต  จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • แพทย์เฉพาะทาง สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จากศูนย์แพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลเลิดสิน 
  • แพทย์เฉพาะทาง อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา จาก Kansai Rosai Hospital, Osaka University
  • แพทย์เฉพาะทาง อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา จาก Technische Universitat, Munchen, Germany

s