เลือกภาษา:
บริการ
ตารางแพทย์ออกตรวจ
ศูนย์กระดูกและข้อ
รศ.นพ.กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ
รศ.นพ.กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ

ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์การกีฬา ผ่าตัดส่องกล้อง,การบาดเจ็บ

ตารางแพทย์ออกตรวจ
วัน เวลา
พุธ 17.30 - 21.00 น.

ปริญญาบัตร/วุฒิบัตร :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต  จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • แพทย์เฉพาะทาง สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • แพทย์เฉพาะทาง อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

s