เลือกภาษา:
บริการ
ตารางแพทย์ออกตรวจ
ศูนย์กระดูกและข้อ
นพ.พรพินิตย์ ทิศายุกตะ
นพ.พรพินิตย์ ทิศายุกตะ

ความชำนาญพิเศษ : ด้านผ่าตัดผ่านกล้องข้อเข่าและข้อไหล่

ตารางแพทย์ออกตรวจ
วัน เวลา
จันทร์ 9.00 - 15.00 น.
พุธ 9.00 - 15.00 น.
เสาร์ 9.00 - 15.00 น.

ปริญญาบัตร/วุฒิบัตร :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  • แพทย์เฉพาะทาง สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Fellowship in Shoulder and Elbow Surgery, Kyung Hee University Medical Center, Seoul, Korea

s