เลือกภาษา:
บริการ
ตารางแพทย์ออกตรวจ
ศูนย์กระดูกและข้อ
นพ.ไชยยันต์ ประชาศิลป์ชัย
นพ.ไชยยันต์ ประชาศิลป์ชัย

ความชำนาญพิเศษ : ผ่าตัดผ่านกล้องข้อเข่าและข้อไหล่

ตารางแพทย์ออกตรวจ
วัน เวลา
จันทร์ 8.00 - 18.00 น.
อังคาร 8.00 - 17.00 น.
พุธ 8.00 - 17.00 น.
พฤหัสบดี 8.00 - 17.00 น.
ศุกร์ 8.00 - 16.00 น.

ปริญญาบัตร/วุฒิบัตร :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • แพทย์เฉพาะทาง สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จากโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
  • แพทย์เฉพาะทาง อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

s