เลือกภาษา:
บริการ
ตารางแพทย์ออกตรวจ
ศูนย์กระดูกและข้อ
ผศ.นพ.ไพสิทธิ์ วรปาณิ
ผศ.นพ.ไพสิทธิ์ วรปาณิ

ความชำนาญพิเศษ : ข้อสะโพกและข้อเข่า

ตารางแพทย์ออกตรวจ
วัน เวลา
อาทิตย์ 8.30 - 10.00 น.

ปริญญาบัตร/วุฒิบัตร :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • แพทย์เฉพาะทาง สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จากโรงพยาบาลตำรวจ
  • แพทย์เฉพาะทาง อนุสาขาข้อสะโพกและข้อเข่า จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Fellowship Heidelberg ATOS Germany (Hip and Knee reconstruction)

s