เลือกภาษา:
บริการ
ตารางแพทย์ออกตรวจ
ศูนย์หัวใจ
พญ.สิรินทร์ กาญจนการุณ
พญ.สิรินทร์ กาญจนการุณ

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ตารางแพทย์ออกตรวจ
วัน เวลา
จันทร์ 8.00 - 16.00 น.
อังคาร 8.00 - 16.00 น.
พุธ 8.00 - 16.00 น.
พฤหัสบดี 8.00 - 16.00 น.
ศุกร์ 8.00 - 16.00 น.

ปริญญาบัตร/วุฒิบัตร :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
  • อายุรศาสตรโรคหัวใจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ภาพถ่ายวินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

s