เลือกภาษา:
บริการ
ตารางแพทย์ออกตรวจ
ศูนย์กระดูกและข้อ
รศ.นพ.พิงควรรศ คงมาลัย
รศ.นพ.พิงควรรศ คงมาลัย

ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์การกีฬา

ตารางแพทย์ออกตรวจ
วัน เวลา
อังคาร 17.00 - 20.00 น.

ปริญญาบัตร/วุฒิบัตร :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต  จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • แพทย์เฉพาะทาง สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • แพทย์เฉพาะทาง อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Clinical Observer and Visiting Research Fellowship in Shoulder, Elbow and Sport Medicine, Department of Orthopedic Surgery, Columbia University Irving Medical Center, New York, USA
  • ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

s