เลือกภาษา:
บริการ
ตารางแพทย์ออกตรวจ
ศูนย์กระดูกและข้อ
นพ.ขจรเมธ เอื้อดิลกกุลธร
นพ.ขจรเมธ เอื้อดิลกกุลธร

ความชำนาญพิเศษ : ด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ตารางแพทย์ออกตรวจ
วัน เวลา
อาทิตย์ 18.00 - 21.00 น.

ปริญญาบัตร/วุฒิบัตร :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล   
  • วุฒิบัตร สาขาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

s