เลือกภาษา:
บริการ
ตารางแพทย์ออกตรวจ
คลินิก หู คอ จมูก
พญ.ปริย ปิ่นแก้ว
พญ.ปริย ปิ่นแก้ว

ความชำนาญพิเศษ : โสตวิทยาและโสตประสาทวิทยา

ตารางแพทย์ออกตรวจ
วัน เวลา
จันทร์ 17.00 - 20.00 น.

ปริญญาบัตร/วุฒิบัตร :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • แพทย์เฉพาะทาง สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • แพทย์เฉพาะทาง อนุสาขาโสตวิทยาและโสตประสาทวิทยา จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

s