เลือกภาษา:
บริการ
ตารางแพทย์ออกตรวจ
ศูนย์กระดูกและข้อ
พญ.ธนรรทร เปี่ยมทิพย์มนัส
พญ.ธนรรทร เปี่ยมทิพย์มนัส

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ด้านเวชศาสตร์การกีฬา

ตารางแพทย์ออกตรวจ
วัน เวลา
เสาร์ 14.00 - 16.00 น.

ปริญญาบัตร/วุฒิบัตร :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต  จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • แพทย์เฉพาะทาง สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • แพทย์เฉพาะทาง อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

s