เลือกภาษา:
บริการ
ตารางแพทย์ออกตรวจ
ศูนย์กระดูกและข้อ
นพ.ทินนาถ  สิตตะไพโรจน์
นพ.ทินนาถ สิตตะไพโรจน์

ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์การกีฬา และการผ่าตัดกระดูกเท้าและข้อเท้า

ตารางแพทย์ออกตรวจ
วัน เวลา
พฤหัสบดี 17.00 - 21.00 น.

ปริญญาบัตร/วุฒิบัตร :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • แพทย์เฉพาะทาง สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • แพทย์เฉพาะทาง อนุสาขาการผ่าตัดเท้าและข้อเท้า จาก University of Iowa Hospitals and Clinics, Iowa, USA
  • แพทย์เฉพาะทาง อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

s