เลือกภาษา:
บริการ
ตารางแพทย์ออกตรวจ
คลินิก หู คอ จมูก
พญ.อาภาภรณ์ เอี่ยมกุลวรพงษ์
พญ.อาภาภรณ์ เอี่ยมกุลวรพงษ์

ความชำนาญพิเศษ : ด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา

ตารางแพทย์ออกตรวจ
วัน เวลา
เสาร์ 17.00 - 19.00 น.
จันทร์ 9.00 - 16.00 น.

ปริญญาบัตร/วุฒิบัตร :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • แพทย์เฉพาะทาง สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

s