เลือกภาษา:
บริการ
ตารางแพทย์ออกตรวจ
คลินิก หู คอ จมูก
นพ.ประวิทย์ จิวานันทวัฒน์
นพ.ประวิทย์ จิวานันทวัฒน์

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านโสต ศอ นาสิก

ตารางแพทย์ออกตรวจ
วัน เวลา
อังคาร 17.30 - 19.30 น.

ปริญญาบัตร/วุฒิบัตร :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • แพทย์เฉพาะทาง สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

s