เลือกภาษา:
บริการ
ตารางแพทย์ออกตรวจ
ศูนย์กระดูกและข้อ
นพ.สิทธิพงศ์ เกตุวงศ์วิริยะ
นพ.สิทธิพงศ์ เกตุวงศ์วิริยะ

ความชำนาญพิเศษ : ด้านข้อสะโพกและข้อเข่า

ตารางแพทย์ออกตรวจ
วัน เวลา
อาทิตย์ 11.00 - 14.00 น.

ปริญญาบัตร/วุฒิบัตร :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • แพทย์เฉพาะทาง สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จากโรงพยาบาลเลิดสิน
  • แพทย์เฉพาะทาง อนุสาขาข้อสะโพกและข้อเข่า จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

s