เลือกภาษา:
บริการ
ตารางแพทย์ออกตรวจ
คลินิก หู คอ จมูก
พญ.ญาณิตา  รัชนิวัต
พญ.ญาณิตา รัชนิวัต

ความชำนาญพิเศษ : โสต ศอ นาสิก

ตารางแพทย์ออกตรวจ
วัน เวลา
จันทร์ 17.00 - 20.00 น.

ปริญญาบัตร/วุฒิบัตร :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  • แพทย์เฉพาะทาง สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

s