เลือกภาษา:
บริการ
ตารางแพทย์ออกตรวจ
ศูนย์หัวใจ
ร.ท.นพ.นาวิน สุรภักดี
ร.ท.นพ.นาวิน สุรภักดี

ความชำนาญพิเศษ : โรคหัวใจและหลอดเลือด

ตารางแพทย์ออกตรวจ
วัน เวลา
ศุกร์ 9.00 - 12.00 น.

ปริญญาบัตร/วุฒิบัตร :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • แพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์ สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ และ อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และ Certificate of invasive cardiology, Department of Interventional Cardiology,Leiden University Medical Center, Netherlands)

s