เลือกภาษา:
บริการ
ตารางแพทย์ออกตรวจ
ศูนย์กระดูกและข้อ
นพ.ธิติ เกิดอรุณสุขศรี
นพ.ธิติ เกิดอรุณสุขศรี

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ตารางแพทย์ออกตรวจ
วัน เวลา
เสาร์ 11.00 - 14.00 น.

ปริญญาบัตร/วุฒิบัตร :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • แพทย์เฉพาะทาง สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

s