เลือกภาษา:
บริการ
ตารางแพทย์ออกตรวจ
ศูนย์กระดูกและข้อ
พญ.ณัชญา สุริยฉัตร
พญ.ณัชญา สุริยฉัตร

ความชำนาญพิเศษ : เนื้องอกทางออร์โธปิดิกส์

ตารางแพทย์ออกตรวจ
วัน เวลา
เสาร์ 16.00 - 20.00 น.
จันทร์ 17.00 - 20.00 น.

ปริญญาบัตร/วุฒิบัตร :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • แพทย์เฉพาะทาง สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • แพทย์เฉพาะทาง อนุสาขาเนื้องอกทางออร์โธปิดิกส์ จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเหตุ
-วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 1,3,5 ออกตรวจเวลา 16.00-21.00 น.
-วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 2,4 ออกตรวจเวลา 16.00-20.00 น.

s