เลือกภาษา:
บริการ
ตารางแพทย์ออกตรวจ
ศูนย์กระดูกและข้อ
นพ.บรรเจิด เลิศรัตนสุนทร
นพ.บรรเจิด เลิศรัตนสุนทร

ความชำนาญพิเศษ : ด้านกระดูกสันหลัง

ตารางแพทย์ออกตรวจ
วัน เวลา
อังคาร 8.00 - 17.00 น.
ศุกร์ 8.00 - 17.00 น.
เสาร์ 8.00 - 16.00 น.
พฤหัสบดี 8.00 - 17.00 น.
พุธ 10.00 - 20.00 น.

ปริญญาบัตร/วุฒิบัตร :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
  • แพทย์เฉพาะทาง สาขาออร์โธปิดิกส์ จากโรงพยาบาลราชวิถี
  • แพทย์เฉพาะทาง อนุสาขาการผ่าตัดกระดูกสันหลัง จากโรงพยาบาลราชวิถี
  • Observer fellowship in Spine Surgery, Brigham and Women’s Hospital Harvard Medical Shcool

s