เลือกภาษา:
บริการ
ตารางแพทย์ออกตรวจ
ศูนย์กระดูกและข้อ
นพ.ทรงเกียรติ  ธนะเจริญพาณิชย์
นพ.ทรงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์

ความชำนาญพิเศษ : ด้านกุมารศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และข้อสะโพกข้อเข่าในผู้ใหญ่

ตารางแพทย์ออกตรวจ
วัน เวลา
พฤหัสบดี 17.00 - 19.00 น.

ปริญญาบัตร/วุฒิบัตร :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • แพทย์เฉพาะทาง สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จากโรงพยาบาลเลิดสิน
  • แพทย์เฉพาะทาง อนุสาขากุมารศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จากโรงพยาบาลเลิดสิน
  • แพทย์เฉพาะทาง อนุสาขาข้อสะโพกและข้อเข่าในผู้ใหญ่ จากโรงพยาบาลเลิดสิน

s