เลือกภาษา:
บริการ
ตารางแพทย์ออกตรวจ
ศูนย์กระดูกและข้อ
นพ.ฉันทัส  มไหสวริยะ
นพ.ฉันทัส มไหสวริยะ

ความชำนาญพิเศษ : ด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ตารางแพทย์ออกตรวจ
วัน เวลา
ศุกร์ 17.00 - 21.00 น.

ปริญญาบัตร/วุฒิบัตร :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • แพทย์เฉพาะทาง สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • แพทย์เฉพาะทาง อนุสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

s