เลือกภาษา:
บริการ
ตารางแพทย์ออกตรวจ
ศูนย์กระดูกและข้อ
นพ.อดินันท์  อภิวัฒน์การุญ
นพ.อดินันท์ อภิวัฒน์การุญ

ความชำนาญพิเศษ : ด้านเวชศาสตร์การกีฬา

ตารางแพทย์ออกตรวจ
วัน เวลา
จันทร์ 18.00 - 21.00 น.

ปริญญาบัตร/วุฒิบัตร :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต  จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • แพทย์เฉพาะทาง สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • แพทย์เฉพาะทาง อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

s