เลือกภาษา:
บริการ
ตารางแพทย์ออกตรวจ
คลินิก หู คอ จมูก
นพ.พัลลภ ศิริบุญคุ้ม
นพ.พัลลภ ศิริบุญคุ้ม

ความชำนาญพิเศษ : โสต ศอ นาสิก ด้านโรคจมูกและภูมิแพ้

ตารางแพทย์ออกตรวจ
วัน เวลา
เสาร์ 9.00 - 12.00 น.

ปริญญาบัตร/วุฒิบัตร :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  
  • แพทย์เฉพาะทาง สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • แพทย์เฉพาะทาง อนุสาขานาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

s