เลือกภาษา:
บริการ
ตารางแพทย์ออกตรวจ
คลินิก หู คอ จมูก
นพ.พูนศักดิ์ ชื่นเจริญ
นพ.พูนศักดิ์ ชื่นเจริญ

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านโสต ศอ นาสิก

ตารางแพทย์ออกตรวจ
วัน เวลา
เสาร์ 13.00 - 16.00 น.

ปริญญาบัตร/วุฒิบัตร :

  • แพทยศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • แพทย์เฉพาะทาง สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

s