เลือกภาษา:
บริการ
ตารางแพทย์ออกตรวจ
คลินิก หู คอ จมูก
นพ.ทุนชัย ธนสัมพันธ์
นพ.ทุนชัย ธนสัมพันธ์

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านโสต ศอ นาสิก โรคจมูกและภูมิแพ้

ตารางแพทย์ออกตรวจ
วัน เวลา
พฤหัสบดี 17.00 - 20.00 น.
ศุกร์ 17.00 - 20.00 น.

ปริญญาบัตร/วุฒิบัตร :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • แพทย์เฉพาะทาง สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • แพทย์เฉพาะทาง อนุสาขานาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Fellowship in Adult and Pediatric Endoscopic Sinus and Skull Base Surgery จาก The University of Texas (Southwestern Medical School), USA

s