เลือกภาษา:
คณะผู้บริหาร

นางจารุวรรณ วนาสิน

ประธานกรรมการ

คุณเฉลิมกุล อภิบุณโยภาส

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

คุณเรวดี ไผ่เกาะ

ผู้อำนวยการสายบริหาร

คุณบุญโสม อภิบุณโยภาส

ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน

คุณรัชดาวรรณ งามธนาคุณ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการแพทย์

คุณสุรัฐติกาล โตมี

ผู้อำนวยการสายพยาบาล

นายกีรติ อภิบุณโยภาส

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน

นพ.ไชยยันต์ ประชาศิลป์ชัย

รองผู้อำนวยการแพทย์

นพ.ดำรงศักดิ์ ประพุทธ์พิทยา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล

s